เกษตรกร จ.บุรีรัมย์ปลูก “ดาวเรือง” ส่งขายสร้างรายได้ในหมู่บ้าน กว่า “100ล้าน”

1076

เกษตรกร 04

เกษตรกร จ.บุรีรัมย์ ปลูกดาวเรืองส่งขายปากคลองตลาดสร้างงานสร้างรายได้ในหมู่บ้านปีละกว่าร้อยล้านบาท

เกษตรกร 09

เกษตรกรบ้านงามเจริญพัฒนา  ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รวมกว่า 30  ครัวเรือน ได้หันมาปลูกดอกดาวเรืองสายพันธ์ทองเฉลิม ดอกสีเหลือง  และสายพันธ์ศรแดง ดอกสีส้ม ทั้งในที่ดินของตัวเองและเช่าพื้นที่ปลูกเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 – 20 ไร่

เกษตรกร 07

และเก็บดอกส่งขายที่ปากคลองตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไร่ละ 60,000 – 100,000 บาท ต่อการปลูก 1 รอบขึ้นอยู่กับราคารับซื้อของตลาด  ซึ่ง 1 ปีจะสามารถปลูกได้ 4 – 5 รอบ  ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนจากการขายดอกดาวเรืองที่ปลูกในหมู่บ้านปีละกว่า100  ล้านบาท  ทั้งยังช่วยสร้างงานให้กับชาวบ้าน  และผู้สูงอายุ ได้มีงานทำในหมู่บ้านของตัวเอง  //จากการรับจ้างตัด และคัดแยกดอกดาวเรืองก่อนจะส่งขายที่ปากคลองตลาด

เกษตรกร 10

นายสมเกียรติ   สุทธิศิริ   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านงามเจริญพัฒนา  บอกว่า  “ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีอาชีพทำนา  ปลูกมันสำปะหลังและยางพารา แต่จากภาวะราคารับซื้อผลผลิตที่ไม่แน่นอนทำให้ชาวบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนหันมาปลูกดอกดาวเรือง เพราะนอกจากจะมีอายุสั้นเพียง 2 เดือน   ก็สามารถเก็บดอกส่งขายได้แล้ว ทั้งยังปลูกได้ตลอดทั้งปีๆละ  4 – 5 รอบอีกด้วย  ทั้งนี้อาศัยเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นเพราะใช้น้ำปริมาณน้อยในการปลูกดอกดาวเรือง