คมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ตอน ศาสนาเพื่อสังคม ๒

141

ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ได้อธิบายตัวอย่างของความเห็นอกเห็นใจคนอื่นไปแล้ว ๑ ข้อ สกู๊ปคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี มารับชมกับ ๒ ข้อที่เหลือ ดังนี้

ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น หรือเมตตาการุณ เป็นคำสอนเพื่อการทำประโยชน์แก่สังคมอย่างแท้จริง คำสอนนี้เป็นทั้งจุดเริ่มต้น ท่ามกลาง และที่สุดของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ ขอยกตัวอย่างบางบทบางตอนมาประกอบเพื่อให้พิจารณาดังนี้

๒. ขณะที่เราแต่ละคนยังฝึกหัดพัฒนาตนเพื่อผลเบื้องสูง คือ มรรค ผล นิพพานอยู่นั้น เราก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องรอให้ตัวเองบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดเสียก่อนจึงค่อยมาคิดถึงผู้อื่น ด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีคำสอนมากมายที่ส่งเสริมให้เสียสละ แบ่งปัน และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ดังหนึ่งโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน

๓. ครั้นผู้ใดก็ตามปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงปลายทางแห่งการปฏิบัติ คือ พระนิพพานแล้ว คนนั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำเพื่อตนเองอีก จึงอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียว เหมือนปราชญ์ท่านกล่าวว่า “บุคคลนิพพาน ทำการเพื่อโลก”

คมธรรมประจำวันนี้ก็คือ

                ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น คือ แรงจูงใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุด